declaratie de avere suciu mircea - Maternitatea Brasov

SUCIU MIRCEA DAN. , având funcţia de CONSILIER la Consiliul Judetean Brasov, DSAM. 9. CNP. , domiciliul. Brasov cunoscând prevederile art.

declaratie de avere suciu mircea - Maternitatea Brasov - conectat

SUCIU MIRCEA DAN. , având funcţia de CONSILIER la Consiliul Judetean Brasov, DSAM. 9. CNP. , domiciliul. Brasov cunoscând prevederile art.

DECLARAȚIE DE AVERE. Subsemnatul/Subsemnata, DR.PREDA MIRCEA GABRIEL având funcţia. 9 de DIRECTOR MEDICAL la SPITALUL CL. DE OBST-GINEC. " DI IA SBARCEA".

MOGA MARIUS ALEXANDRU. Subsemnatul/Subsemnata, având funcţia. 9 demedic primar sef sectis cnică 06 TV. OG la JPIT. CLINIC DE OBST-GINEC „ΡAˇżBÂRCEA" BRASOV.

Subsemnatul/Subsemnata,. FILIP SENIA. , având funcţia de AS: PR, LABORATOR la 37 Clinje AE OBST, SE, ARLA SPÂREET,. CNP 250.. tu domiciliul STR URANUS :wi ...

Academia de Studii Economice din Bucureşti, Piața ... Romană nr.6, sector 1, Bucureşti ... mama. Christina. Suciu Marta. Judeţul Argeş. Moştenirede la.

a tegorias. SEO. CRAIOVA. INTRAVILAN . Anul. Cota Modwide dobândirii supratata parte es dobândire. ŞELEA. DEVALUA. MIRCEA,. 2004 1100M.P. VÂNZ.-CUMP.

1 июн. 2020 г. ... ING Bank. 1. Lei. 2014. 1.000 lei. ING Bank ... Compania Apa Brasov S.A. Director Programe Externe 195.770 lei str. Vlad Tepes nr. 13.

Lupau Mircea Claudiu. Subsemnatul/Subsemnata, având funcţia. 9 de. Manager la Spitalul Municipal Ep. Nicolae Popovici, Beius.

Subsemnatul MIRCEA PETRU ADRIAN, avand functia de SEF SECTIE, la SPITALUL. CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CLUJ, SECTIA GASTROENTEROLOGIE,.

Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spații comerciale/de producţie. *2) La "Titular" se menționează, ...

2 posturi de asistent medical, studii PL, la Bloc operator, minim ... 3 posturi de infirmieră la Bloc Operator, studii generale, ... Dr. Sebesian Roxana.

Mircea Suciu had solotentoonstellingen in SAC Bucharest en het National Museum of Contemporary. Art in Boekarest. Hij nam deel aan verschillende biënnales en ...

MIRCEA SUCIU. 1 June - 10 July 2018. Vernisaj/ opening. 1 June 2018, 19.00h. Centrul de Interes. Call for appointment: 0040 - 744 515 254.

2 янв. 2021 г. ... Maternitatea Brasov . Sesizare. 1 message ... SPITALUL CLINC DE OBSTETRICĂ GINECOLOGIE “Dr.I.A.SBÂRCEA“ BRAŞOV.

BRAȘOV, 500025, Str. G.Baritiu Nr.36. C.U.I. 4443183. E-mail: [email protected] ... Obstetrica Ginecologie "Dr. I.A. Sbarcea" Brasov vor ffi.

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie "Dr. I.A.Sbarcea cu sediul in Brasov, str. Gh. Baritiu nr. ... Dr. Preda Mircea.

SALA OPERATIE- TRETIU ELENA ... AMBULATOR 1 - LACOVEI CRISTINA ... TUB DE OXIGEN CU REGULATOR DE PRESIUNE CENTRTERMICA-CARAMAN NEAGU.

25 мая 2020 г. ... Bunuri sub formă de metale pretioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecții de artă şi numismatică, obiecte care fac parte din ...

12 февр. 2018 г. ... Intr. de Piese pentru Tractoare Întorsura Buzăului, jud. ... Universitatea Transilvania din Braşov, Facultatea de Inginerie Electrică şi ...

1 дек. 2021 г. ... Colegiul Tehnic “Mircea Cristea” a fost implicat în Programele Phare VET 9405 ca şcoală pilot, ... Cinema One, RTT Brașov, Brașov TV.

5 нояб. 2020 г. ... PESCAR RADU MIRCEA ... *1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora. ... Cumpărare Pescar Radu.

21 сент. 2017 г. ... În particular, Grupul Schaeffler, cu mai mult de 20 de ani în urmă, și-a luat angajamentul de a respecta un sistem de management de mediu ...

STOICA VICTOR- ANRIANI. , având functia de REFERENT PECULATIE la RR AGENTIA VALORA. CNP. YUOTTUL VALCEA củnoscând prevederile art.

Războieni, Iaşi Tarla ... Strunga, Iaşi Tarla 60. 1. 2007. 20500mp 100%. Donaţie. Doleanu Ştefan. * Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; ...

STEFANESCU GEORGE ADRIAN CTR. NACHRIERE /VITICARAMEL. 3.2. Soţ/soție. Chiric. 8.480 EUR. 4. Venituri din investiții. 4.1. Titular. STEFANESCU GEORGE ADRIAN.

SERBAN DANIELA. , având funcţia de INSPECTOR PRINCIPAL la DIRECTIA JUD. PENTRU SPORT SI TINERET Braila. CNP domiciliul cunoscând prevederile art.

ŞTEFĂNESCU Valeriu. , având funcţia de Ofiţer/ Asistent Social ... Vânzare/. Cumpărare. Ştefănescu. Valeriu/. Ştefănescu Ioana ...

104 mp 1/1 Vânzare-c umparare. Ludu. Horaţiu. 4. Judeţul Ilfov. Comuna Ciolpani. 3. 1997. 200 mp 1/2 Vânzare-c umparare ... Mobra 50 Super.

COZMANCIUC Roxana-Teodora la domiciliul Mun. Iaşi,. J. 1. Anul dobandirit. 2007. 1. 2007 - 2008. NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte țări.

15 июн. 2019 г. ... Constanţa. 3. 2018. 2000 m2. 1/2. Vânzare. Cumpărare. Aur Bogdan ... Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, ...

Ceucaș loc. Oarda. Teren arabil,. Loc. Alba Iulia. Teren arabil,. Iulia. Teren arabil,. Loc. Alba Iulia. Teren arabil,. Loc. Alba Iulia. LOC. Alba. Jianu,.

1 февр. 2022 г. ... Casă de locuit. 2017. 280 m2. 1/2. Contract de donaţie. Mohan. Aurel-George. Mohan. Emilia. Tara: ROMANIA. Judet: Bihor. Localitate:.

15 июн. 2015 г. ... Cerna D. Veronica. Vanzare apartament cf. con- tract autentificat sub nr. 646 /. 20.06.2014 la Birou Individu al Notarial Irina Sferdian.

(1) 2011 80,61 MP | 100% VANZARE CORINA CRETU. CUMPARARE. CONTRACT ... 1) Prin familie se înţelege soțul/soția şi copiii aflaţi în întreținerea acestora.

Socol Aura. Gabriela. * Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri.

SOCOL AURA GABRIELA de Director Cabinet Vicepresedinte la ASF-Sectorul Pensii Private. CNP. ,domiciliul București. cunoscând prevederile art.

NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. Adresa sau zona,. Categoria. Anul dobândirii. 1992. 3. DECLARAȚIE DE AVERE. 3. نیا. Dobreanu Dan.

paraj CULEA MARTH. Jucticiar ORLANDO. 59mp. 1001. Crve į. Categoriile indicate sunt: (1) apartament: (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă: (4) spații ...

15 окт. 2020 г. ... BUNGE BUZAU economist. 41830 lei. MONDOCONFEX inginer. 14960 lei actionar. 82300 lei. 1. Venituri din salarii. 1.1. Titular. Iacob Claudia.

ANTONESCU VINCENTIU-DANIEL. REGIA la BUCURESTI ategoria esais vona. I. NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Căutări asemanatoare

căutări recente

Folosind site-ul nostru, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor de dragul experienței din dreaptan.